Ақбалықтар (Stenodus)

Ақбалық (Stenodus leucichtys nelma)

Ақбалық (Stenodus leucichthys)