True toads (Bufonidae)

Toads (Bufo)

Asiatic toad (Bufo danatensis)