Албырттәрізділер (Salmoniformes)

Ақсахалар (Coregonidae)

Ақбалықтар (Stenodus)

Ақбалық (Stenodus leucichtys nelma)

Ақбалық (Stenodus leucichthys)

Албырттар (Salmonidae)

Таймендер (Hucho)

Таймен (Hucho taimen)

Албырттар (Salmo)

Арал албырты (Salmo trutta aralensis)

Каспий албырты (Salmo trutta caspius)