Балықтар (Pisces)

Бекіретәрізділер (Acipenseriformes)

Бекірелер (Acipenseridae)

Бекірелер (Acipenser)

Кәдімгі бекіре (Acipenser nudiventris)

Тасбекірелер (Pseudoscaphirhynchus)

Сырдария тасбекіресі (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi)

Майшабақтәрзділер (Clupeiformes)

Майшабақтар (Clupeidae)

Майшабақтар (Alosa)

Еділ майшабағы (Alosa kessleri volgensis)

Тұқытәрізділер (Cypriniformes)

Тұқылар (Cyprinidae)

Шортантәрізді ақмарқалар (Aspiolucius)

Шортантәрізді ақмарқа (Aspiolucius esocinus)

Қаяздар (Barbus)

Арал қаязы (Barbus brachycephalus brachephalus)

Каспий қаязы (Barbus capito conocephalus)

Сүйрікқанаттар (Capoetobrama)

Сүйрікқанат (Capoetobrama kuschakewitschi orientalis)

Торталар (Rutilus)

Ойықтіс (Rutilus frisii kutum)

Қара-балықтар (Schizothorax)

Көкбас (Schizothorax argentatus pseudaksaiensis)

Алабұғатәрізділер (Perciformes)

Алабұғалар (Percidae)

Алабұғалар (Perca)

Балқаш алабұғасы (Perca schrenki)

Миногатәрізділер (Petromyzoniformes)

Миногалар (Petromyzontidae)

Каспий миногалары (Caspiomyzon)

Каспий миногасы (Caspiomyzon wagneri)

Албырттәрізділер (Salmoniformes)

Ақсахалар (Coregonidae)

Ақбалықтар (Stenodus)

Ақбалық (Stenodus leucichtys nelma)

Ақбалық (Stenodus leucichthys)

Албырттар (Salmonidae)

Таймендер (Hucho)

Таймен (Hucho taimen)

Албырттар (Salmo)

Арал албырты (Salmo trutta aralensis)

Каспий албырты (Salmo trutta caspius)